CÍM

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

TELEFON

+36 1 460 6810

E-MAIL

sosziroda@sosz.hu

Ötmilliós pályázat kisegyesületeknek

palyazat-sportegyesuletnek

A Sportegyesületek Országos Szövetsége – egyik legjelentősebb szponzora, az MVM Zrt. segítségével – ötmillió forint értékű pályázatot ír ki. Azok vehetnek részt rajta, akik a pályázat leadási határideje (május 14.) előtt befizették az éves tagdíjukat, és nem részesültek a SOSZ-on keresztül szétosztott 2010-es állami támogatásból. Kimondhatjuk tehát, hogy a legalább ötvenezer és legfeljebb kétszázezer forint – három kategóriában – elsősorban a kisegyesületek működési gondjait igyekszik enyhíteni.

A pályázat célja sportegyesületek működési támogatása, a pályázó szervezet 2010. évi működtetéséhez szükséges dologi kiadások biztosítása (bérleti díjak, bér jellegű költségek, működéssel kapcsolatos álló- és fogyóeszközök beszerzése). A támogatás csak a 2010. év május 1-július 31. közötti rendezvényhez és működéséhez kapcsolódó kiadások ellentételezésére használható fel. A SOSZ-iroda a teljes dokumentációt megküldte email-ben a tagszervezeteinek. Ha a pályázáshoz szükséges űrlap – valamilyen oknál fogva – valahova mégsem jutna el, érdemes azonnal megigényelni a SOSZ-irodától, noha hamarosan a sosz.hu-ról is letölthető lesz.

Pályázati kiírás

A „Sportegyesületek az egészséges nemzetért” program keretében a Sportegyesületek Országos Szövetsége pályázatot hirdet a tagszervezetek működésének, illetve programjainak támogatására

1. A pályázat kódja

SOSZ-10-PR/MK-A/B/C

2. A pályázat célja, jogcíme és kategóriái

2.1.A pályázat célja a sportegyesületek rendezvényeinek, kezdeményezéseinek, programjainak, versenyeinek támogatása, a sportolók által és érdekében működtetett sportegyesületek működési támogatása, a pályázat keretében támogatás nyújtható a programok megvalósításához szükséges dologi kiadások biztosításához.

2.2. Pályázati kategóriák

A) kategória: egyesület által szervezett egészségmegőrző program és szabadidősport tevékenység támogatása.
B) kategória: utánpótlás-nevelés és a versenysport támogatása, sportegyesület által szervezett hazai verseny és edzőtábor, amely az utánpótlás korú és felnőtt sportolók felkészülését segíti elő.
C) kategória: A pályázat célja sportolók által és érdekében működtetett sportegyesületek működési támogatása, a pályázó szervezet 2010. évi működtetéséhez szükséges dologi kiadások biztosítása (bérleti díjak, bér jellegű költségek, működéssel kapcsolatos álló- és fogyóeszközök beszerzése).

3. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása

3.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint.

3.2. A pályázati keretösszeget a SOSZ 2010. évi költségvetéséből a szponzorok által a tagszervezetek rendezvényeire, kezdeményezéseire, programjaira, versenyeire, működésére felajánlott támogatásból biztosítja.

4. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege

4.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása a Támogatási Szerződés szerint egy összegben, a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül történik.
4.2. A pályázat keretében legalább 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint és legfeljebb 200.000,-Ft, azaz kétszázezer forint igényelhető.

5. Pályázatot nyújthatnak be

5.1. A SOSZ tagszervezetei, amelyek:

  • a pályázat leadási határideje előtt befizették az éves tagdíjukat,
  • nem részesültek a SOSZ-on keresztül szétosztott 2010-es állami támogatásból,
  • sportolói közösségeket fognak össze, vagy
  • sportolói közösségek számára szolgáltatásokat, programokat biztosítanak,
  • sporttal kapcsolatos tevékenységet vállaltak fel létesítő okiratukban,
  • más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban a sport ügyet kiemelt célként jelenítik meg.

6. Pályázatkezelő

Sportegyesületek Országos Szövetsége
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
06 ( 1 ) 460- 6810
www.sosz.hu

7. A pályázat benyújtása

7.1. A pályázat beadási határideje: 2010.május 14. 24 00 óra
7.2. Jelen pályázat esetében pályázati díj nincs.
7.3. A sportegyesületek a pályázati űrlap kitöltésével nyújthatnak be pályázatot. A kitöltéshez szükséges információkat a mellékelt dokumentumok tartalmazzák.
7.4. A pályázatot 2 példányban, ajánlott küldeményként a pályázatkezelő címére kell beküldeni: Sportegyesületek Országos Szövetsége, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., illetve elektronikus úton a SOSZ e-mail címére (sosz@sosz.hu) a fenti határidőig meg kell küldeni.
7.5. A beadási határidőt követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
7.6. A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a pályázók kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek, továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és elszámolásának kötelező általános feltételeit a Pályázati Útmutató tartalmazza.
7.7. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Sportegyesületek Országos Szövetsége, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., 06 ( 1 ) 460- 6810.
7.8. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő meghosszabbítsa, melyről levélben ad tájékoztatást.

8. Pályázati feltételek

Egy szervezet összesen egy pályázatot nyújthat be. A pályázat keretében meg kell jelölni az adott rendezvényhez kapcsolódó, a SOSZ szponzorainak felajánlott megjelenési lehetőségeket.

A pályázati űrlapon külön ki kell emelni, hogy milyen formában tudják programjaikon az MVM Zrt-t, mint szponzort megjeleníteni.

A támogatás csak a szervezet 2010. év május 1. és 2010. év július 31. között az adott rendezvényhez és működéséhez kapcsolódó kiadásai ellentételezésére használható fel;

9. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok az egyesületek, amelyek

  • minél régebben működnek,
  • minél több tagot képesek felmutatni,
  • minél több programot, rendezvényt, versenyt szerveztek.

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

10.1. A pályázatok értékelését, a támogatás mértékének meghatározását a SOSZ elnöksége által megbízott bíráló bizottság végzi.
10.2. A pályázat elbírálásának és a támogatás igénybevételének eljárási rendjét a Pályázati Útmutató tartalmazza.
10.3. Az érvényes pályázatokról a SOSZ elnöksége legkésőbb 2010.május 25-ig dönt. A nyertes pályázatok listáját a SOSZ a www.sosz.hu honlapon a döntést követő 15. napig közzéteszi. A pályázókat a SOSZ írásban értesíti a döntésről és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt a szerződéskötés feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a SOSZ köt szerződést.
10.4. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
10.5. A támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és elkészítésének szempontjait a Pályázati Útmutatója tartalmazza.
10.6. A támogatott pályázókkal történő szerződéskötés feltételeit és a pályázó kötelezettségvállalásait a Pályázati Útmutató tartalmazza.
10.7. A Pályázati Útmutató szabályozza az eljárást amennyiben a támogatási igény meghaladja a pályázati támogatási keretet, illetve ha a keret nem kerül teljes mértékben felhasználásra.

Pályázati útmutató

a Sportegyesületek Országos Szövetség a „SOSZ-10-PR-A/B/C/című pályázatához

A Sportegyesületek Országos Szövetsége pályázatot ír ki olyan sportszervezetek részére, amelyek vállalják a felhívásban meghirdetett értékek és célok megvalósítását

A pályázat megnevezése

SOSZ-10-PR/MK-A/B/C/

A pályáztató megnevezése

Sportegyesületek Országos Szövetsége

A pályázati program célja

A pályázat célja a sportegyesületek rendezvényeinek, kezdeményezéseinek, programjainak, versenyeinek támogatása, a sportolók által és érdekében működtetett sportegyesületek működési támogatása, a pályázat keretében támogatás nyújtható a programok megvalósításához szükséges dologi kiadások biztosításához.

Pályázati kategóriák

A) kategória: egyesület által szervezett egészségmegőrző program és szabadidősport tevékenység támogatása.
B) kategória: utánpótlás-nevelés és a versenysport támogatása, sportegyesület által szervezett hazai verseny és edzőtábor, amely az utánpótlás korú és felnőtt sportolók felkészülését segíti elő.
C) kategória: A pályázat célja sportolók által és érdekében működtetett sportegyesületek működési támogatása, a pályázó szervezet 2010. évi működtetéséhez szükséges dologi kiadások biztosítása.
(bérleti díjak, bérjellegű költségek, működéssel kapcsolatos álló- és fogyóeszközök beszerzése)

Elnyerhető támogatás

Az egy pályázó által elnyerhető támogatás minimális összege: 50.000,-, azaz ötvenezer forint, maximális összege: 200.000,-, azaz kétszázezer forint.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A pályázói kör meghatározása

A pályázatra olyan sportszervezetek jelentkezhetnek, amelyek vállalják a kiírásban meghatározott célok megvalósítását.

A pályázat érvényességének tartalmi kellékei

A pályázatban meg kell jelölni:

a) a Pályázó azonosító adatait (nevét, székhelyét, adószámát, azonosító jelét, bankszámlaszámát);
b) a pályázati felhívásban megjelölt jogcímek alapján igényelhető támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységeket, feladatokat és azok célját, valamint megnevezését;
c) a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét.

A pályázat érvényességének formai kellékei

A pályázatot kettő eredeti példányban és interneten kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell

a) a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati űrlapot, továbbá a Támogatást kizáró feltételek pontban meghatározott körülmények fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot,
b) a székhely szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi eredeti kivonatot,
c) a pályázó szervezet képviselőjének eredeti aláírási címpéldányának másolatát vagy banki aláírási kartont.
d) 30 napnál nem régebbi Együttes, nemleges adóigazolás.

Egyéb feltételek

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

Pályázatkezelő neve, elérhetősége

Sportegyesületek Országos Szövetsége, 1146, Budapest, Istvánmezei út 1-3., 06 ( 1 ) 460- 6810, www.sosz.hu, sosz@sosz.hu

A pályázattal kapcsolatos információk további forrása

A pályázati felhívás a SOSZ internetes honlapján (www.sosz.hu) kerül közzétételre.

A pályázat benyújtása

A pályázatot kettő eredeti, elkülönített, nyomtatott példányban, postai úton, ajánlott küldeményként kell benyújtani (egy borítékban), a következő címre:

Sportegyesületek Országos Szövetsége
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT”

A két példányt a címlapon folyamatos sorszámozással kell ellátni. A feladó megjelölésénél fel kell tüntetni a pályázó nevét és levelezési címét.

A pályázó interneten is be kell, hogy küldje pályázatát a sosz@sosz.hu e-mail címre.

A pályázat benyújtásának (a postára adás és interneten beküldés) végső határideje: 2010.május 14. 24.00 óra

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. május 25.

A támogatás tárgyában hozott döntést a Pályáztató honlapján (www.sosz.hu) közzéteszi, továbbá valamennyi Pályázót ajánlott postai küldeményben értesíti a döntésről a döntést követő 15 napon belül. Ezen túl a támogatásban részesített Pályázókat ugyanezen a módon értesíti a szerződéskötés feltételeiről.

Az elbírálás során előnyben részesül az a pályázó, amely a pályázati célokat a legteljesebb körűen valósítja meg.
Érvénytelen, és így nem kerül elbírálásra az a pályázat, amely hiányos, vagy amelyet a kiírástól eltérően nyújtottak be.

A támogatást kizáró feltételek

Nem részesíthetők támogatásban azok a Pályázók, akik

a) a Sportegyesületek Országos Szövetségtől korábban elnyert pályázati támogatással határidőre és a meghatározott módon nem számoltak el, illetve akikkel szemben a Sportegyesületek Országos Szövetségének követelése van;
b) csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt állnak;
c) az éves tagdíjat nem fizették meg, illetve tagdíjhátralékkal rendelkeznek.
d) az APEH, a VPOP felé adótartozással bírnak.

A fentieknek való nem-megfelelésről szóló nyilatkozatok a pályázat részét képezik.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül kerül sor, ha nem áll fönn más kizáró feltétel.

A célok megvalósítását szolgáló támogatási összeg felhasználási határideje: 2010. május 1-2010. július 31.
A támogatást a támogatási szerződésben foglaltak alapján kizárólag a program megvalósítása érdekében lehet felhasználni.

Elszámolási kötelezettség

A támogatott szervezet a szerződés teljesítéséről beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt módon benyújtani. A benyújtás határideje: 2010. augusztus 15.

Az ellenőrzés formáit a támogatási szerződés tartalmazza.

A pénzügyi elszámoláshoz a támogatottnak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

a) A támogatáshoz kapcsolódó kifizetett számlák és bizonylatok hitelesített másolata.
A fénymásolatra ráírni „Az eredeti bizonylattal megegyező.” Aláírás, dátum. Az eredeti számlán ellenőrizhető módon szerepelnie kell az alábbi záradékolásnak:
„…………………. Ft
…………………. számú
SOSZ szerződés terhére elszámolva.”
b) A kifizetés igazolására szolgáló bizonylat hitelesített másolata:
c) A benyújtott számlákról számlaösszesítő.

A benyújtott számláknak mind formailag, mind tartalmilag meg kell felelniük az 1992. évi LXXIV. ÁFA törvényben foglalt előírásoknak.

A szakmai beszámolóban tájékoztatást kell nyújtani a Támogatónak a támogatott program cél szerinti megvalósulásáról a „Beszámoló Űrlap” teljes körű kitöltésével és az ott meghatározott mellékletek beküldésével. Szintén a “Beszámoló Űrlapon” kell elszámolni a program teljes költségvetéséről a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül, az abban rögzített szabályoknak és feltételeknek megfelelően. A beszámolóhoz kötelező mellékelni a programról színes fotókat, illetve bemutatni, milyen módon jelenítette meg a támogatást nyújtó szponzorokat (MVM Zrt, SOSZ).

A pályázat lezárása

A pályázati program lezárása – a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően – a megvalósításáról szóló írásbeli szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás alapján a Támogató nyilatkozatával történik. A pályázati program lezárásának tényéről a Pályázatkezelő ajánlott postai küldeményben értesítést küld a Kedvezményezettnek.

Budapest, 2010. április 29.

SOSZ-elnökség

Letölthető anyagok