Általános szerződési feltételek

HATÁLYOS: 2023. JÚLIUS 1.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sportegyesületek Országos Szövetsége (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://sosz.hu/ weboldalon keresztül nyújtott elektronikus tagdíj befizetési szolgáltatásokat igénybe vevő Tagszervezet (a továbbiakban: Tagszervezet) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Tagszervezet a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://sosz.hu/ weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai:

Név: Sportegyesületek Országos Szövetsége

Székhely és levelezési cím: Magyar Sport Háza – 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Alapítás éve: 1989

Nyilvántartási szám: 01-02-0002354

Adószám: 19638603-1-42

Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.5.

Telefonszáma: +36 1 460 6810

Email cím: sosziroda@sosz.hu

1. Általános tudnivalók, a felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus tagdíj befizetési szolgáltatásra, amely a https://sosz.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan tagdíj befizetési ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1.2. A SOSZ weboldalon történő tagdíj befizetés elektronikus úton lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A szerződés nyelve magyar.

1.4. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.5. Ügyfélszolgálat elérhetőségei

– Telefon: +36 1 460 6810

– Internet cím: https://sosz.hu/kapcsolat/

– E-mail: sosziroda@sosz.hu

2. Tagdíjbefizetés menete

2.1. A tagdíjbefizetést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak a SOSZ Tagszervezeteitől fogadja el és a befizetéshez minden, a Tagszervezet adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha a Tagszervezet valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)

A Szolgáltatót a Tagszervezet által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Tagszervezet a kiválasztott tagdíjat a „Befizetem” gomb használatával teheti Kosarába.

A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a https://sosz.hu/kosar/ oldalon van lehetőség, ahol a Kosár tartalma törölhető („Eltávolítás”).

Amennyiben a Tagszervezet a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a péntárhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen minden szükséges adatot meg kell adnia majd a „Fizetés Barionnal” gombra kattintva online bankkártyával kell kiegyenlíteni a tagdíjat.

3. Adatbeviteli hibák javítása

3.1. A Tagszervezetnek a tagdíjbefizetés bármely szakaszában és a befizetés Szolgáltató részére való elküldéséig a weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. tagdíj törlése a kosárból a „Eltávolítás” feliratra kattintva).

4. Befizetés visszaigazolása

4.1. A Tagszervezet által történő befizetés megérkezését követően a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a befizetést a Tagszervezet részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:

– a Tagszervezet által megadott adatokat (pl. számlázási információk),

– a befizetés azonosítóját,

– a befizetés dátumát,

– a befizetett tagdíjhoz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, árát

– és a fizetendő végösszeget.

Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Tagszervezetet arról, hogy a befizetése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

4.2. Ha az Ügyfél a befizetését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

4.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1. A Weboldalon a tagdíj jelenleg csak bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

6. Felelősség

6.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.2. A Tagszervezet a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

6.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.

A Tagszervezet teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

6.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.5. A Tagszervezet által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

6.6. Az Internet globális jellege miatt a Tagszervezet elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

6.7. Amennyiben a Tagszervezet a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

7. Szerzői jogok

7.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

7.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

7.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

8. Panaszérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés

A Tagszervezet a tagdíjbefizetéssel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat

– Cím: Magyar Sport Háza – 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

– Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 460 6810

– E-mail: sosziroda@sosz.hu

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (irodában) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

Ha a Tagszervezet a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Tagszervezetnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Tagszervezetnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Tagszervezethez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató a Tagszervezet által előterjesztett kifogásokat a 8.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejébenfogadja.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Tagszervezet között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Tagszervezet számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Tagszervezet fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

– Békéltető testület.

A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Tagszervezet eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

– 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

– Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

– E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

– Fax: 06 (1) 488 21 86

– Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A SOSZ weboldal Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való tagdíjbefizetés feltételezi a Tagszervezet részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.