2024. ÉVI HISZEK Benned Sport Program

A Sportegyesületek Országos Szövetsége (továbbiakban: SOSZ) az idei évben meghirdeti a 2024. évi HISZEK Benned Sport Program II. és a II/B alprogramot (továbbiakban: Programok).  A Programokon keresztül a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a kis-és közepes sportegyesületek utánpótlás bázisának megtartását, vagy növelését kívánja támogatni, valamint az utánpótlásnevelés sportszakmai feladataival összefüggő költségekre nyújt vissza nem térítendő forrást.  Olyan projektek nevezését várja a SOSZ, melyek a tehetség-kiválasztáshoz, tehetség-gondozáshoz kapcsolódó teendőkhöz társuló feladatok megvalósítását szolgálnák, például: sportági toborzó események szervezése, a megnövekedett taglétszám következtében szükséges sportszakemberi foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások, nevezési díjak ráfordításainak biztosítása.

A Programok támogatási keretösszege: 550 000 000 Ft

A Program támogatási időszaka: 2024. január 1. – 2024. december 31.

Program jelentkezés határideje: 2024. május 15.

HISZEK Benned Sport Program II. alprogram:

Kedvezményezettek a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, belföldi székhellyel rendelkező, országos sportági szakszövetség tagszervezeteként, vagy sportszövetség tagszervezeteként működő sportszervezetek (a továbbiakban: Sportszervezet) lehetnek.

Az igényelhető támogatás mértéke:

II. alprogram: 500.000 –  8.000.000 Ft

Az igényelhető támogatás sportszervezetenként (nem szakosztályonként) értendő. Beruházásnak minősülő tárgyi eszköz beszerzése a Program keretében nem elszámolható!

PROGRAM KIÍRÁS:

2024. évi HISZEK Benned Sport Program:  HISZEK Benned Sport Program II_ alprogram 2024 programkiirás_

JELENTKEZÉSI LAP:

2024. HISZEK Benned Sport Program jelentkezési lap: 2024. évi_HISZEK BENNED Sport Program II alprogram jelentkezesi adatlap

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ ELEKTRONIKUS ŰRLAP: https://forms.gle/PUsRU5qa6MjHMAWR7

 HISZEK Benned Sport Program II/B alprogram:

Kedvezményezettek a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, belföldi székhellyel rendelkező, országos sportági szakszövetség tagszervezeteként, vagy sportszövetség tagszervezeteként vidéki vármegyeszékhelyen működő sportszervezetek (a továbbiakban: Sportszervezet) lehetnek, melyek legalább 5 szakosztállyal és 250 fő igazolt, versenyengedéllyel rendelkező, utánpótláskorú sportolóval rendelkeznek.

Az igényelhető támogatás mértéke:

II/B alprogram: 8.000.000 – 20.000.000 Ft 

Az igényelhető támogatás sportszervezetenként (nem szakosztályonként) értendő. Beruházásnak minősülő tárgyi eszköz beszerzése a Program keretében nem elszámolható!

PROGRAM KIÍRÁS:

2024. évi HISZEK Benned Sport Program II/B: HISZEK Benned Sport Program 2024 II_B_ alprogram programkiirás_

JELENTKEZÉSI LAP:

HISZEK Benned Sport Program II/B jelentkezési lap: HISZEK BENNED Sport Program II_B 2024 alprogram jelentkezesi adatlap

 A Program során a Sportszervezetek által benyújtandó projektek befogadásának feltételei:

A Sportszervezet köteles eljuttatni a projekt-dokumentáció eredeti példányát (adatlapot és valamennyi mellékletet) postai úton a Programkiírás 11.4 alpontban megjelölt címre, továbbá minden egyes kérelemben foglalt szakosztályra vonatkozóan (külön-külön) kitölteni az ELEKTRONIKUS ADATLAPOT!!!

Projekt-dokumentáció: (1 eredeti példány papír alapon elküldve az alábbiakban részletezettek szerint)

 – Programjelentkezési adatlap,

 – Kötelező mellékletek

  • a Sportszervezet képviseletére jogosult nyilatkozata arról, hogy a Sportszervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nem áll fenn vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított eredeti (30 napnál nem régebbi) igazolás, vagy a Köztartozásmentes Adatbázisból (KOMA) letöltött és hitelesített igazolás; https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
  • a Sportszervezet képviseletére jogosult személy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányának, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának, vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányának benyújtása;
  • nyilatkozat arról, hogy a Sportszervezet a támogatás évében, valamint az azt megelőző 5 évben bármilyen állami támogatásból részesül, részesült-e, és ha igen milyenben, milyen mértékben, milyen céllal;  (nincs formanyomtatvány)
  • a programjelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat vagy bankszámlakivonat másolata;
  • a Sportszervezet képviselőjének nyilatkozata arról, hogy a 6. pontban foglalt kizáró feltételek egyike sem áll fenn a benyújtó Sportszervezettel szemben. (nincs formanyomtatvány)

A programjelentkezési adatlap és a mellékletek papír alapú változata a keltezés időpontjával és a benyújtó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva érvényes.

A Program keretében nem támogathatóak:

A látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei tagjaként működő és látvány-csapatsport támogatásban 2022 – 2024. években részesült Sportszervezetek, vagy a Sportszervezetek látvány-csapatsportban működő és látvány-csapatsport támogatásban 2022 – 2024. években részesült szakosztályai.

Az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021-2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. Határozat 2. mellékletében szereplő sportszervezetek és szakosztályai. Az egyes kiemelt fővárosi sportegyesületek 2024. évi sportszakmai többletfeladatainak ellátásával, működésével és üzemeltetésével összefüggő költségek támogatása jogcímen támogatásban részesülő sportszervezetek és szakosztályai.

A programkiírással kapcsolatosan online tájékoztató fórumokat szervezünk, melynek részleteiről hamarosan értesítjük Önöket. 

HISZEK Benned Sport Program JELENTKEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS: HISZEK Benned Sport Program 2024

Költségterv MINTA, segítség a kitöltéshez (nem beküldendő dokumentum): KÖLTSÉGTERV Útmutató

Irányadó benchmark:  Irányadó benchmark_2024

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a SOSZ továbbra is biztosítja tagszervezetei részére a kedvezményes jelentkezés lehetőségét! Amennyiben még nem rendelkeznek SOSZ tagsággal, viszont szeretnének élni a kedvezményes jelentkezéssel 2024. május 14 délig küldjék el csatlakozási szándékukat, melynek részleteit a https://sosz.hu/tagfelvetel/ oldalon találhatnak.

Keresés az oldalon

Bejelentkezés

Legfrissebb hírek