Több, mint sport! – élmény- és szabadidősport eszközvásárlási és eseménytámogatási program fogyatékosok számára

A Magyar Paralimpiai Bizottság, az aktív Magyarországért felelős államtitkára támogatásával, programot hirdet fogyatékosok szabadidősportjánakfejlesztésére Több, mint Sport! – élmény- és szabadidősport eszközvásárlási és eseménytámogatási program fogyatékosok számára címen. A támogatással kapcsolatos felhívást mellékelten és az alábbiakban megküldöm.

A támogatási programra a következő linken lévő kérdőív kitöltésével lehet jelentkezni: https://forms.gle/6XpnRPyrkayuPRVf7

Határidő (I. ütem): 2024. június 20., csütörtök éjfél

Több, mint sport! – élmény- és szabadidősport eszközvásárlási és eseménytámogatási program fogyatékosok számára

 2024. ÉVI PROGRAM KIÍRÁS

a fogyatékos emberek élmény- és szabadidősportjának szélesebb körű elterjesztése, könnyebb hozzáférhetősége érdekében speciális sporteszközök megvásárlásának és élménysport programok támogatására

1. A Program megvalósítását támogató szervezet: Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára (a továbbiakban: Támogató)

2. A Program lebonyolításában közreműködő szervezet: Magyar Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: MPB)

3. Több, mint sport! – élmény- és szabadidősport eszközvásárlási és eseménytámogatási program fogyatékosok számára I. ütem (a továbbiakban: Program) célja:

Az MPB támogatási programot hirdet Magyarországon székhellyel rendelkező civil szervezetek fogyatékos emberek élmény- és szabadidősportjával összefüggő feladatai megvalósításának elősegítése érdekében. Az MPB az eszközvásárlási- és eseménytámogatási programmal a fogyatékos emberek szabadidősportjának szélesebb körű elterjedéséhez, könnyebb hozzáférhetőségéhez kíván hozzájárulni.

4. A rendelkezésre álló keretösszeg, pénzügyi forrása:

4.1 A Program támogatására rendelkezésre álló keretösszeg

4.1.1 szabadidősportra használható speciális sporteszköz beszerzésére: 150.000.000 Ft.

4.1.2 élmény- és szabadisport programok támogatására: 45.000.000 Ft.

5. A támogatott időszak:

5.1 Támogatott időszak: 2024. május 15. – 2024. december 15. közötti időszak.

5.1.1 Támogatás felhasználásának időszaka:

A támogatás felhasználási időszaka 2024. május 15. – 2024. december 15. A Program megvalósítását szolgáló támogatás felhasználása a 2024. május 15. – 2024. december 15. közötti időszak gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli bizonylatokkal igazolható, amely bizonylatokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés utolsó napja 2024. december 31.

5.1.2 Beszámolási határidő: a támogatási szerződésben rögzített program befejezési időpontját követő 45 nap, de legkésőbb 2025. január 31.

6. A kedvezményezettek köre:

A Program kiírás nyílt. Kedvezményezettek Magyarországon nyilvántartásba vett, fogyatékosok sportjával vagy fogyatékossággal élő emberekkel foglalkozó egyesületek (a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével), alapítványok (a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével), egyházi fenntartású intézmények, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, valamint szabadidősporttal foglalkozó sportszövetség (továbbiakban: Kérelmező).

7. Támogatandó programtartalmak:

7.1       Eszközvásárlási program: a támogatási program keretében szabadidősportra használható speciális sport és mozgássegítő, új eszközök és sportfelszerelések beszerzésére lehet kérelmet benyújtani. A támogatás keretében megvásárolt eszközökhöz való hozzáférést a fogyatékossággal elő személyek számára biztosítani kell.

7.2       Élmény- és szabadidősport program: a támogatásra helyi, régiós és országos események megszervezésére is lehet jelentkezni, mely programokon legalább 5 fogyatékossággal élő részvételét tervezik. Az események lehetnek alkalmi vagy rendszeres szabadidősport események.

8. Az igényelhető támogatás:

8.1 Az igényelhető támogatás mértéke

8.1.1    Eszközvásárlási program esetén legalább 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint, legfeljebb 15 000 000 Ft, azaz tizenötmillió forint.

8.1.2    Élmény- és Szabadidősport Program esetén legalább 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint, legfeljebb 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint.

8.2       A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

8.3       Egy Kérelmező egy támogatási időszakban egy eszközvásárlási és egy élmény- és szabadidősport programra nyújthat be kérelmet.

8.4       A támogatás megítéléséhez önrész biztosítása nem kötelező.

8.5 A támogatás folyósítása:

A Kérelmező képviseletében eljárni jogosult személy által aláírt támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) MPB-nek történő visszaküldését követően, a Sportszervezet bankszámláját vezető pénzintézet által befogadott – az MPB-nek megküldött – felhatalmazó levél beérkezését követő 10 napon belül kerül sor.

8.6 Az 5.1.2 pontban rögzített beszámolási határidő a Kérelmezőnek felróható elmulasztása esetén az MPB a Szerződéstől eláll. Az MPB Szerződéstől való elállása esetén, a Szerződésben megjelölt Kérelmező a Szerződés keretében biztosított támogatási összeg vonatkozásában visszafizetési kötelezettség terheli, amelyet az MPB által megjelölt bankszámlaszámra történő visszautalással köteles teljesíteni a Szerződéstől való elállás tényének MPB általi írásbeli közlését követő 15 napon belül. A visszafizetési kötelezettség mellett a Kérelmezőt terheli a támogatási összeg felhasználását megelőző, eredeti állapot helyreállításának kötelezettsége, valamint a következő két évben nem jelentkezhet a Programra.

9. A lebonyolító szervezet:

Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB)

Címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

E-mail: info@hparalimpia.hu Honlap címe: www.hparalimpia.hu Telefon: +36 1 460 6804.

10. A programra való jelentkezés módja, helye és határideje:

10.1 A Program kiírással kapcsolatos tudnivalók az MPB weboldalán megtalálhatók: https://hparalimpia.hu/tobb-mint-sport-tamogatasi-program

10.2 A támogatási programra kizárólag az MPB által megküldött linken található kérdőív hiánytalan kitöltésével lehet jelentkezni. A kérdőív a következő linken található: https://forms.gle/6XpnRPyrkayuPRVf7

A program jelentkezési kérdőívet legkésőbb 2024. június 20-án, éjfélig kell véglegesíteni.

Azok a benyújtott programok kerülnek befogadásra, amelyek a megjelölt határidőig felkerülnek a rendszerbe. A beérkezett anyagokat az MPB az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, bizalmasan kezeli.

11. A benyújtott kérelem elbírálásának folyamata:

11.1     A támogatási kérelem beérkezését követően az MPB megvizsgálja, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a jogosultság, a benyújtás és a teljesség feltételeinek.

11.2     Az érvényességi feltételeknek megfelelő támogatási kérelmekről, az erre a célra felállított Szakértő Koordinációs Bizottság szakmai javaslatainak figyelembevételével, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége dönt.

11.3     Az MPB a bírálat eredményéről, azaz a megítélt támogatási összegről, vagy a kérelem elutasításáról, írásban küld tájékoztatást a Kérelmező részére.

Amennyiben a Szerződés megkötésére a nyertes sportszervezet mulasztásából a támogatási döntés kézhezvételétől számított 60 napon belül nem kerül sor, a támogatási döntés visszavonásra kerül.

11.5     A Kérelmező a támogatás tényéről és mértékéről szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles az értesítésben felsorolt, szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat visszaküldeni.

11.6     Amennyiben a program lebonyolítására rendelkezésre álló keret nem elegendő a beérkezett támogatási igények kielégítésére, az MPB forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.

12. Az elbírálás szakmai szempontrendszere:

  • A Több, mint sport! -támogatási program megvalósításának fő célkitűzése a fogyatékos emberek élménysportjának szélesebb körű elterjesztése, a könnyebb hozzáférhetőség biztosítása speciális sporteszközök megvásárlásának és élménysport programok támogatásán keresztül. A támogatási kérelmek elbírálása során előnyt élveznek azok a civil szervezetek, egyházak, amelyek megbízhatóak a fogyatékos emberek részére szervezett programjaikban.
  • Az eszközvásárlási programra beérkezett kérelmek elbírálása során a kérelemben megjelölt eszközök műszaki állapotát, fenttarhatóságát figyelembe vesszük.
  • A támogatási kérelmek elbírálása során figyelembe vesszük a programhoz való rövid és hosszútávú hozzáférési lehetőséget.
  • A beérkezett kérelmek elbírálásnál figyelembe vesszük a programban részvevő fogyatékossággal élők arányát.